JUSS FOR KOMMUNEPOLITIKERE

JUSS FOR KOMMUNEPOLITIKERE

JUSS FOR KOMMUNEPOLITIKERE

Kurs over 2 ettermiddager

Kurset gir en innføring i det juridiske rammeverket som politikerne møter i sitt arbeid i folkevalgte organer

Innhold:
Kurset legges opp tematisk. Disse emnene vil bli behandlet:

 1. Lovverket:
  Kort presentasjon av virkeområdet for generelle lover som kommuneloven (2018), forvaltningslov, offentleglov og anskaffelsesloven. I tillegg vil det bli en kort gjennomgang av viktige særlover som gjelder i kommunal sektor.
 2. Delegering:
  Fokus vil bli satt på delegering av myndighet. Oppmerksomheten rettes mot delegering mellom politiske organer, fra kommunestyret til kommunedirektøren (rådmannen) og internt i administrasjonen. Forholdet til kommunens delegeringsreglement.
 3. Habilitet:
  En viktig forutsetning for tillit og riktige avgjørelser er at beslutningstakere i offentlig forvaltning er bevisst på habilitetsreglene. Det vil bli en praktisk gjennomgang av forvaltningslovens og kommunelovens habilitetsregler.
 4. Taushetsplikt:
  Lokalpolitikere får kunnskap om taushetsbelagte opplysninger. Gjennomgangen vil konsentrere seg om taushetspliktreglene som skal verne om fysiske personer og de som skal gi vern for juridiske personer; herunder såkalte «næringsopplysninger».
 5. Forholdet mellom politikk og administrasjon:
  Her blir det satt søkelys på kommunelovens regler om de folkevalgtes og administrasjonens ulike roller. Formålet er her å bidra til økt rolleforståelse og viktigheten av samhandling.
 6. Åpenhet i forvaltningen:
  Her vil det bli en gjennomgang av de ulike reglene om åpenhet som gjelder i kommunalforvaltningen. Det fokuseres på ytringsfrihet, dokumentåpenhet etter offentleglova og møteåpenhet etter kommuneloven. Når det gjelder møteåpenhet, vil det bli en gjennomgang av vilkårene for å lukke møter i folkevalgte organer.
 7. Kommunal selskapsorganisering:
  Kort gjennomgang av ulike former for selskapsorganisering med fokus på organisering, drift og folkevalgt kontroll med selskaper.
 8. Offentlige anskaffelser:
  Kort gjennomgang av viktige punkter i anskaffelsesregelverket.
 9. Arbeidsgiveransvaret:
  Politikernes ansvar for overordnet arbeidsgiverpolitikk i motsetning til kommunedirektørens løpende personalansvar.

Målgruppe
Kommunepolitikere

Datoer
22/10 kl 14.00 – 17.00
27/11 kl 15.00 – 18.00
Sjekk påmeldingsfrist! Digitalt kurs via videokonferanse.

Kursholder
Kurt O. Bjørnnes er advokat MNA og har egen praksis i
Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført
undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner,
helseforetak, direktorater og departementer.

For mer informasjon og påmelding til kurset trykk på denne lenken: Påmelding og informasjon

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!

Dato

22 okt 2020
Expired!

Tid

Kurs over 2 ettermiddager
14:00 - 17:00

Pris

kr3600