IKT/analyse

Høsten 2018 vil vi ha oppstart av et masterløp med fokus på IKT som analyseverktøy og forståelse av data/metode knyttet til forståelse av næringsutvikling (business- og forretningsutvikling).

Fokus vil være på bruk av database, metadata og Big data og forretningsmessige analyser. Studiet vil gi næringsliv og myndigheter bedre kompetanse og beslutningsgrunnlag i forhold til investeringer og strategiske veivalg.

Dette er fagemner som ikke eksisterer i dag. Derfor utvikler vi i samarbeid med næringslivet et nytt og unikt studie.

Tilbakemeldingene fra næringslivet er at det er et stort behov for ansatte med denne kompetansen. Fremtidens utdanning - rett og slett!

IKT/analyse

Kommer høst 2018

Facebook