Bachelor – arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)

Bachelor – arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)

barnehage1024x512

Sammen med Høgskolen i Hedmark tilbyr vi arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), deltid over fire år med oppstart høst 2014 og 2015

Det blir ikke oppstart høsten 2016.

  Info om Bachelor - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), deltid over fire år start høst 2015
  Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar, har fått egne midler til å starte nytt kull med studenter høsten 2015 på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Studiet er beregnet for studenter som er i jobb i barnehage og ønsker å kvalifisere seg som barnehagelærer.

Studiet gir en bachelorgrad og er et profesjonsstudium med fokus på barnehagelærerens varierte arbeids- og ansvarsområder og følger Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fra 2012. Studiet kvalifiserer for arbeid som pedagogisk leder/barnehagelærer i barnehagen.

Premisser for og organisering av studiet
Studiet forutsetter at det inngås en avtale mellom arbeidsgiver og høgskolen om et gjensidig samarbeid som er knyttet til organisering og innhold i studiet.
Studenten skal ha mulighet til å bruke egen arbeidsplass i barnehagen som en av flere læringsarenaer. I tillegg kommer kommunikasjon og forelesninger over internett, selvstudier, studiegrupper, veiledninger og et mindre antall samlingsdager på Hamar. Det er en forutsetning at studenten har et arbeidsforhold på 50 % gjennom hele studieforløpet. Det er derfor ikke mulig å fortsette på dette studiet hvis studenten slutter i jobben, blir langtidssykemeldt eller lignende. Studenten vil da kunne få mulighet til å starte på et ordinært studium ved høgskolen.
Det må påregnes ca. 50-55 dager pr. studieår som går med til ulike samlinger og praksis. Eksamensdager kommer i tillegg. Leder for den enkelte barnehage forventes å ha ansvar for å tilrettelegge for at barnehagen oppfyller kravene til å være en læringsarena og for at studenten kan gjennomføre studiet i henhold til de rammer som er gitt.
Barnehageeiers ansvar
Barnehageeier må forplikte seg til at studenten har minst 50 % stilling i barnehagen, men helst ikke mer, gjennom den perioden studiet varer (4 år) og legge til rette for at studenten kan gjennomføre studiet. Studiet vil gå på deltid, dvs. 75 % av full tid hvert år. En del av læringsaktivitetene legges til barnehagen studenten arbeider i. Barnehagen må derfor sørge for at den fungerer som en læringsarena i studiet.
Høgskolen engasjerer en lokal veileder til hver studiegruppe som følger studentene gjennom studiet og er et bindeledd mellom høgskolen og studenten.Den lokale veilederen lønnes nå av høgskolen. OBS: Dette er nytt fra tidligere arbeidsplassbaserte studier og skyldes at det er utdanningsdirektoratet som finansierer studiet.
Styrerne i studentens arbeidsbarnehage innkalles til dialogmøter på høgskolen en gang pr. semester.
Organisering av studiet
Studiet er organisert i 4 bolker á 4 uker.
Hver bolk inneholder (se vedlagte eksempel på program for årets studium):
  • samling på høgskolen, denne går over 2 (3) dager
eller
  • storgruppesamling, denne går over 1 dag og foregår regionalt
og
  • to dagsamlinger lokalt i studiegruppe

I utgangspunktet vil det være 1-3 samlinger på høgskolen (campus Hamar) hvert semester, antall vil variere noe ut fra hvilket kunnskapsområde det er undervisning i. Studentene er videre organisert i studiegrupper som består av 3-6 studenter, disse organiseres geografisk og har en lokal veileder. Studiegruppene møtes to dager i hver bolk for å se videoforelesninger, diskutere faglige problemstilling, løse oppgaver i gruppe m.m.. Videre er de organisert i storgrupper som består av 2-3 studiegrupper som er i nærheten av hverandre, disse møtes to ganger pr. semester der de møter faglærerne. I semestre der det er tre samlinger på høgskolen, vil det ikke være storgruppesamlinger.

Alle samlinger lokalt, regionalt og på høgskolen er obligatoriske.
Praksis
Veiledet og vurdert praksis utgjør 100 dager over 4 år. Praksis i første, andre og fjerde studieår foregår i eksterne barnehager, praksis i tredje studieår knyttes til arbeidsbarnehagen.Praksis tilrettelegges kun i Hedmark, Oppland og Akershus.

Det er høgskolen som organiserer all vurdert praksis. Vi inngår øvingslæreravtaler med styrerne i praksisbarnehagene. Det er høgskolen som bestemmer når praksisperiodene skal gjennomføres. Hver praksisperiode består av sammenhengende uker.
1. studieår:                        30 dager i ekstern barnehage; 15 dager høst og 15 dager vår
2. studieår:                        30 dager i ekstern barnehage (en annen enn i første periode); 15 dager høst og 15 dager vår
3. studieår:                        30 dager i egen barnehage; 10 dager høst og 20 dager vår (bl.a. knyttet til et utviklingsarbeid)
4. studieår:                        10 dager i ekstern barnehage; 10 dager høst (samme som enten i første eller andre periode)
Modell for utdanningen
 
1. år høst 1. år vår 2. år høst 2. år vår 3. år høst 3. år vår 4. år høst 4. år vår
Barns utvikling, lek og læring 20 sp Samfunn, religion, livssyn, etikk 5 sp Samfunn, religion, livssyn, etikk 15 sp Barns utvikling, lek og læring 10 sp Barns utvikling, lek og læring 10 sp Ledelse, samarbeid utvikling-arbeid 15 sp Fordypning 30 sp Bachelor-oppgave 15 sp
Natur, helse og bevegelse 20 sp Språk, tekst, matematikk 20 sp Kunst, kultur kreativitet 20 sp
3 uker praksis 3 uker praksis 3 uker praksis 3 uker praksis 6 (2+4) uker praksis i egen barnehage 2 uker praksis
45 studiepoeng 45 studiepoeng 45 studiepoeng 45 studiepoeng
Studiestart planlegges til august/september 2015. Det tas forbehold om at det melder seg tilstrekkelig med søkere for at studiet vil starte.

Søknadsfrist for studiet er 1. mars 2015
.
Når studentene er vurdert som kvalifisert til studiet, vil høgskolen ta kontakt med alle arbeidsgivere/barnehageeiere, som skal inngå kontrakt med høgskolen om gjensidige forpliktelser knyttet til studiegjennomføringen. Når denne kontrakten er underskrevet, vil studenten bli formelt tatt opp som student. Det er altså ikke mulig å melde seg som student hvis arbeidsgiver ikke støtter studentens studier.

  Opplysninger:
Karin Moen, studieleder for barnehagelærerutdanningen
karin.moen@hihm.no eller 625 17701 eller 917 46 330

  Samlinger i Kongsvinger forutsetter nok søkere fra vår region. En gruppe (4-6 personer) vil være nok.
  • 4 år
  • 180
  • ?
  • Deltid
  • Hamar/Kongsvinger
  • Campus Rena
  • ?

Facebook